ระบบประเมินการสอนออนไลน์

  • ระบบประเมินการสอนออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้งานแทนระบบเดิม ที่ต้องทำแบบประเมินในกระดาษ
  • การประเมินถือเป็นความลับ ผู้สอนจะไม่ทราบว่าใครเป็นคนประเมิน จะทราบเฉพาะผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดการประเมินแล้วเท่านั้น